• Välkommen till Årskonferensen 2019!

  Kom ihåg att anmäla dig till vår kommande Årskonferens den 20-22 aug 2019.

  Se kalendarium.

 • Välkommen till Sveriges
  Fritids- och Kulturchefsförening

  SFK är en intresseorganisation inom kultur- och fritidssektorn i Sverige. Som medlem i SFK har du rabatt på vår Årskonferens samt medlemsrabatt på andra kurser och konferenser där vi är medarrangörer.

 • Vi är representerade i ca 170 kommuner i Sverige

  Vi har idag ca 260 medlemmar som representerar ca 170 kommuner i Sverige. Föreningen genomför årligen en Årskonferens och en Erfarenhetskonferens. Erfarenhetskonferensen genomförs i samverkan med förbundet Sveriges kommuner och landsting och administreras av Utvärderingsringen.

Hantering av personuppgifter inom Fritid-Kultur

 INNEHÅLL 

 1. Inledning 
 1. Vad är personuppgifter? 
 1. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
  • Till dig som är medlem i Fritid-Kultur
  • Till dig som deltar i någon av våra kultur- och fritidsvaneundersökningar 3.3 Till dig som deltar i någon av våra enkätundersökningar utöver kultur- och fritidsvaneundersökningar
  • Till dig som inte är medlem i Fritid-Kultur men ändå får våra utskick
  • När du deltar på någon av våra konferenser och kurser
  • När vi har en skyldighet enligt lag 
 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
 1. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter? 
 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
 1. Dina rättigheter 
 1. Kontaktuppgifter 
 1. Uppdateringar av informationstext                              

 

 1. Inledning

Denna informationstext förklarar hur Fritid-Kultur, hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss – har anlitat oss för något av era uppdrag
 • Är medlem i Fritid-Kultur
 • Deltar i våra enkätundersökningar både för oss, Fritid-Kultur, och via uppdrag av kund
 • Ibland får epostutskick alternativt brevutskick t.ex. om oss och våra konferenser

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

 

 1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, epostadress, postadress.

 

 1. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge Fritid-Kultur medlemmar bra service samt utföra våra konsultuppdrag.

 

3.1 Till dig som är medlem i Fritid-Kultur

När du blir medlem i Fritid-Kultur anges ditt namn, epostadress, tillhörande förvaltning eller kontor, tillhörande kommun på vår hemsida. Dessa uppgifter kan endast ses av andra medlemmar som har inloggning. För att kunna fakturera medlemsavgifter finns fakturaadress, namn och epostadress på samtliga medlemmar redovisade i ett exceldokument. Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Kunna identifiera dig som medlem
 • Kunna skicka faktura på medlemsavgift
 • Kunna skicka information från Fritid-Kultur
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post

 

Vi sparar uppgifter om dig så länge du är medlem i Fritid-Kultur. Därefter tas informationen bort senast 12 månader efter avslutat medlemskap.

 

3.2 Till dig som deltar i någon av våra kultur- och fritidsvaneundersökningar

För att urvalet ska stämma överens med undersökningens syfte behövs personuppgifter för respektive respondent. Det gäller uppgifter som namn, födelseår, kön, och postadress. När undersökningen är avslutad avidentifieras samtliga som varit angivna som respondenter i undersökningen, oavsett om denne svarat eller ej, inom 3 månader. 

 

3.3 Till dig som deltar i någon av våra enkätundersökningar utöver kultur- och fritidsvaneundersökningar

För att urvalet ska stämma överens med undersökningens syfte behövs personuppgifter för respektive respondent. Det gäller uppgifter som epostadress, föreningstillhörighet, kommuntillhörighet. Vid begäran kan epostadress tas bort. Uppgifter som t.ex. föreningstillhörighet och kommuntillhörighet sparas för framtida resultatuttag i t.ex. forskningssyfte.

 

3.4 Till dig som inte är medlem i Fritid-Kultur men ändå får våra utskick

Vi har register över epostadresser, personliga och kommunala epostadresser, samt allmänna postadresser till kommuner. Dessa använder vi för att göra utskick t.ex. om oss och våra kommande konferenser. Om du inte vill ha epostutskick alternativt brevutskick kan du meddela oss så tar vi bort dina kontaktuppgifter.

 

3.5 När du deltar på någon av våra konferenser och kurser

I samband med våra konferenser och kurser hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter. 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Ha möjlighet att återkoppla till dig
 • Ha möjlighet att fakturera deltagaravgift
 • Ha möjlighet att utföra kundundersökningar

Dessa personuppgifter sparas 3 mån efter att administrationen av respektive kurs och konferens är avslutad.

 

3.6 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet.

 

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

 

 1. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Fritid-Kultur lämnar aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut I de fall där det finns mottagare som hanterar personuppgifter för Fritid-Kultur räkning ska denne alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

 

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

 1. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

 1. Kontaktuppgifter

Fritid-Kultur, org. nr. 80 24 41 - 5286, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Fritid-Kultur

Fiskaregatan 17

302 90 Halmstad

 

Vid övriga ärenden når du oss via epost på administration@fritid-kultur.se

 

 1. Uppdatering av informationstext

Denna informationstext uppdaterades senast den 21 maj 2018 och kan komma att ändras.