• Beställargruppen höjer kvaliteten i offentliga upphandlingar

    Beställargruppens medlemmar består av personer inom kommunernas fritids- och miljöförvaltningar, fastighetsbolag, sportanläggningar, fotbollsförbund och klubbar. I beställargruppen ingår medlemmar från SFK men också aktörer utanför SFK’s nätverk.

Beställargrupp Konstgräs

Beställargrupp Konstgräs

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är huvudman i Naturvårdsverket nystartade beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor. Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster men även andra närliggande miljö och hälsoaspekter inkluderas i arbetet.

Genom beställargruppen är det möjligt att höja kvaliteten i offentlig upphandling genom att gemensamt bygga upp kunskap och att samverka kring krav och metoder. Tillsammans kan medverkande organisationers samlade köpkraft bidra till att förändra utbud och praxis på marknaden för konstgräsplaner. Det finns inga krav på att gemensamma upphandlingar ska genomföras. Det handlar i stället framförallt om förberedelser inför upphandlingar som genomförs i deltagarnas organisationer eller av andra berörda parter. Beställargruppen är förhållandevis permanent och vi förväntas arbeta tillsammans under ett antal år framåt.

Beställargruppens medlemmar består av personer inom kommunernas fritids- och miljöförvaltningar, fastighetsbolag, sportanläggningar, fotbollsförbund och klubbar. I beställargruppen ingår medlemmar från SFK men också aktörer utanför SFK’s nätverk. SFK’s medlemmar som inte är aktiva i beställargruppen kommer att genom vårt engagemang i Beställargruppen kunna ta del av det arbetet och aktiviteter som genomförs där. Gemensamt för alla är att SFK har mandat och möjlighet att driva utvecklingen framåt för en hållbar miljö och hälsa kring konstgräsplanergenom att påverka kommande investeringar och upphandlingar.

Naturvårdsverkets finansierar beställargruppens organisering och att driva nätverksarbetet inom den, samt finansiering för olika typer av förstudier, utredningar och tester, i syfte att öka kunskapen om konstgräsplanernas miljöpåverkan och hur den kan minimeras.

  • Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer
  • Prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar
  • Genomföra förstudier som underlag för tex innovations- och teknikupphandlingar
  • Genomföra upphandlingar
  • Identifiera och sprida erfarenheter
  • Utgöra bollplank utifrån gruppens kompetensområden
  • Utåtriktade aktiviteter för att sprida information och engagera till aktivitet även utanför medlemskretsen

Beställargruppens hemsida www.bekogr.se

Kontakt

Beställargruppens sekretariat: Pernilla Holgersson.
Telefon: 010-476 60 07  E-post: Pernilla.Holgersson@anthesisgroup.com

SFK:s representant för Beställargruppen: Johan Palm
Telefon: 073-461 44 66  E-post: johan.palm@ostersund.se

Naturvårdsverkets ansvariga handläggare: Sebastian Dahlgren-Axelsson.
Telefon: 010-698 17 35  E-post: sebastian.dahlgren-axelsson@naturvardsverket.se