• Nyheter och händelser 

    Ta del av vad som händer hos SFK och inom kultur- och fritidsbranschen. 

Forskning, samverkan och innovation

Nu är underlaget till Mistra Sport & Outdoors halvtidsutvärdering inskickat för granskning till finansiären Mistra. SFK har varit en del av projektet och här berättar programchef Peter Fredman om arbetet med utvärderingen och om fortsättningen framåt.

Peter, hur har arbetet med halvtidsutvärderingen gått?    

Det har gått bra och vi lämnade in alla dokument den 11 december. Utvärderingen består av två delar: en rapport över uppnådda resultat under fas 1, alltså fram till november i år, och ansökan till programmets andra fas. Dessutom redovisar vi alla leveranser från programmet, protokoll från programstyrelsens möten och annat material som visar vad vi gjort. Jag blir väldigt imponerad när allt sammanställts och ser hur mycket vi gjort under de snart fyra år Mistra Sport & Outdoors pågått.

Vad innehåller rapporten från fas 1?

I rapporten lyfter vi fram de viktigaste resultaten och beskriver hur vi har jobbat med forskning, samverkan och kommunikation under den första fasen. De viktigaste resultaten från våra sex teman och tio lärandegrupper får stort utrymme, och vi ger en översikt av de många aktiviteter som styrelsens reserv resulterat i. Vi berättar också om hur pandemin påverkade programmets uppstart och de många ”sidoprojekt” Mistra Sport & Outdoors bidragit till. Några av programmets vetenskapliga publikationer sammanfattas också i slutet av rapporten. Planen är att publicera halvtidsutvärderingen i Mistra Sport & Outdoors rapportserie när den är klar. 

Berätta om den andra delen ni jobbat med - ansökan till fas 2.

Det har varit ett intensivt arbete med ansökan till fas 2 in i det sista. Nu blir den föremål för granskning och vi får räkna med att göra ändringar innan den blir slutligt godkänd. Utgångspunkten för ansökan är naturligtvis allt bra arbete som gjorts under programmets första fas, men vi föreslår också flera förändringar. Forskning, samverkan och innovation kommer även i fortsättningen vara våra ledstjärnor och vi föreslår ett visionärt mål:

För att nå dit vill vi öka kunskapen, förmågan och engagemanget inom idrotten och friluftslivet.

Vi föreslår fyra fokusområden:

1) Idrotten och friluftslivets transformativa potential

2) Resursanvändning och cirkulära flöden

3) Besöksförvaltning och fysisk miljö

4) Hållbara evenemang

Områdena tar alla sin utgångspunkt i utövande av idrott och friluftsliv, utrustning, anläggningar och transporter. Vi ser att viktiga kunskapsfält för att hitta lösningar är beteende, styrning, lärande och planering och vill skapa ett idélab för att testa och implementera lösningar som har potential att skalas upp, ut eller fördjupas för bättre miljömässig hållbarhet i praktiken. Genom ett gästforskarprogram där personer från partnerorganisationer kan bli tillfälliga forskare inom Mistra Sport & Outdoors, eller vice versa, vill vi stärka kopplingarna mellan akademi och praktik och stödja pågående hållbarhetsarbete inom idrotten och friluftslivet. Vi vill också stärka det internationella perspektivet i programmet.

Vad händer nu och hur ser det fortsatta arbetet ut?

Processen vidare är att en särskild utvärderargrupp granskar materialet vi skickat in. Det blir en hearing med utvärderingsgruppen i slutet av januari som därefter skriver ett utlåtande åt vår finansiär Mistra. Vår förhoppning är att Mistras styrelse tar beslut om en andra fas av programmet i slutet av mars, men vi ska också vara beredda att göra ändringar i ansökan när den omarbetas till programplan för andra fasen.

Parallellt med det har vi ett halvår kvar på programmets första fas och vi fortsätter att jobba för resultat och lösningar på idrottens och friluftslivets miljöutmaningar. I vår kommer vi att ha ett webbinarium med både deltagande från programmets alla teman och inbjudna gäster där vi delar med oss av centrala resultat och erfarenheter från programmets första fas genom föredrag, diskussioner och debatter. Vi blickar också framåt och lyfter några av de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss, och berättar lite om vad vi har sett som centralt utifrån vårt arbete i programmets första fas. 

Postat 2023-12-27