• Nyheter och händelser 

    Ta del av vad som händer hos SFK och inom kultur- och fritidsbranschen. 

Dags att utse årets värdkommun 2025

Det är dags att utse årets värdkommun för årskonferensen 2025! Vi har två finalister och i år kommer ni, våra medlemmar, få vara med och besluta
om vilken kommun som ska få agera värd till konferensen 2025.

Det två finalisterna är Skellefteå och Linköping och nedan kan ni se deras presentationsfilmer och läsa deras motiveringar.
Längst ner hittar ni länk till omröstningen.

Skellefteå

Klicka här för att se film om Skellefteå.

Antal invånare:

77 000

Motivering:

Vi vill, tillsammans med representanter från andra kommuner, skapa och få inspiration kring frågor som rör hållbar utveckling inom kultur- och fritidssektorn. Vi lever i en omvärld som förändras snabbt och som ställer stora krav på snabb omställning av våra uppdrag. Oavsett om man är en kommun med en åldrande och krympande befolkning eller en snabb tillväxt, så behöver vi anpassa oss till yttre omständigheter. Därför frågor som rör transformation viktiga för oss alla.

Besökarnas upplevelse

- Inspiration - Idéer - Nya kontakter - Energi

Det inkluderande arbetet

Med ett allmänt aktuellt tema och intresseväckande innehåll, som både större och mindre kommuner berörs av, vill vi erbjuda en tillgänglig och inbjudande konferens både med avseende på val av plats och på innehåll. Inkludering innebär att alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar och att omsluta människor i gemenskapen. Detta gäller både för konferensbesökare och föreläsare/programpunkter. I Kultur- och fritidsförvaltningen i Skellefteå ingår dels Nöjesfabriken - en teatergrupp i Skellefteå där vuxna personer med olika funktionsnedsättningar arbetar med teater och underhållning - samt inkluderingsverksamhet för nyanlända/nyinflyttade. Dessa vill vi ska medverka i programmet under konferensen. För besökare vill vi garantera att man ska kunna delta och följa konferensen oavsett funktionsvariationer eller bakgrund.

Tema för konferensen

Hållbar transformation. Vi behöver alla utveckla våra verksamheter och krav på hållbarhet finns i samtliga led, oavsett om det gäller miljöfrågor, sociala förhållanden eller ekonomi. Efter konferensens avslut vill vi att besökarna ska ha fått nya idéer och kontakter som kan bidra till den egna verksamhetens utveckling. Exempel på aktörer som skulle kunna föreläsa på detta tema är MISTRA-projektet Sport & Outdoor (https://www.mistrasportandoutdoors.se/), RF-SISUS projekt ”Double impact – minskade utsläpp och ökad tillgänglighet inom idrottsrörelsen”, STF projekt ”Klimatutsläpp”, Ikano bostads hållbarhetschef där man som fastighetsägare jobbat med frågor som nattvandring och fritidsgårdar, Fritidsforum, MUCF etc.

Genomförande

Vi tänker att konferensen hålls på Nordanå, som är Skellefteås kulturarvsområde, där även Nöjesfabriken, Kultur- och Fritidsbanken samt Ungdomens Hus “Ungdomsverket” är placerade. Organisationen sker i samverkan med destinationsbolaget Visit Skellefteå, Skellefteå Museum, Västerbottensteatern samt föreningslivet och internt tänker vi utse en projektledare samt en projektorganisation. Konferensmiddagen planerar vi att genomföra på Sara kulturhus. Studiebesöken görs i samverkan med föreningslivet och lokala kulturaktörer.

Att involvera den ideella sektorn

Skellefteå har ett brett föreningsliv. Dessa kan involveras i aktiviteter för friskvårdande aktiviteter, studiebesök och gemensamma föreläsningar. Exempel kan vara hållbara evenemang som Trästocksfestivalen eller Vintersim.

Faciliteter och logistik

Vi har full rådighet över flera konferens- och möteslokaler, där vi tror att Nordanå blir den bäst lämpade för ändamålet. Det är korta avstånd i centrala Skellefteå vilket möjliggör att man kan gå mellan olika platser. Därtill har kommunen ett eget bussbolag som kan anlitas för transporter när detta så krävs. Det finns flygbusstransport och möjlighet att åka tåg till Umeå eller Bastuträsk med busstransport sista delen av resan. Hotellkapaciteten är god, men man bör vara ute i god tid att boka, då trycket är hårt.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Linköping

Klicka här för att se film om Linköping.

Antal invånare

165000

Motivering

Vi vill tillsammans med SFKs övriga medlemmar lyfta vikten av kultur och fritid som en bärande del av den framtida samhällsutvecklingen. Tillsammans kan vi hitta nya lösningar på kommande utmaningar. Det kultur- och fritidsförvaltningen kan bidra med är den utvecklingsresa kopplad till kultur, idrott och ungdom som vi gjort. Den har varit intensiv och rört både platsutveckling och verksamhetsutveckling. Kultur- och fritidsförvaltningen på Linköpings kommun har gått från en mer traditionell roll till att jobba strategisk med samhällsbyggande. Vi har gjort medvetna långsiktiga strukturella satsningar och nu är vi mogna för att visa upp och dela det vi byggt upp från samverkan, planer, byggnation, verksamhetsutveckling till internationellt arbete. Några exempel på utvecklingsprojekt där kultur- och fritid är viktig samverkanspart. Framtidens stadskärna För att kunna möta framtida behov tog under 2021 och 2022 Linköpings kommun fram en gemensam inriktning för stadens utveckling. Arbetet gjordes tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv. Avsiktsförklaringen för stadskärnans utveckling antogs och skrevs under i maj 2022. Den ska användas i den fortsatta utveckling av byggnader, torg och gator i innerstaden. Kultur- och fritidsförvaltningen är en tydlig intressent i detta arbete och påverkar många delar. (Se avsiktsförklaring: https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/stadsutveckling_linkoping/stadsutvecklingsprojekt/omradesutveckling-stadskarnan/ ) Arbetet mot segregation Linköpings kommun arbetar för att minska skillnaderna i livsvillkor för invånarna. Inriktningen är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Bland annat har en ny lednings- och samordningsmodell har tagits fram med syftet att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. En stor och viktig del av detta arbete ligger inom kultur, fritid och idrott och är frågor som vi på Kultur- och fritidsförvaltningen är aktiva inom. Vi kan berätta hur en gemensam process kan leda till framsteg inom samhällsutvecklingen och vad som krävs inom samverkan för att nå målen. (Se, arbetet mot segregation: https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/hallbara-linkoping/social-hallbarhet/samhallsplanering-for-en-sammanhallen-kommun/arbetet-mot-segregation/ )

Besökarnas upplevelse

Deltagarna ska ta med sig en stark Vi-känsla och att vi tillsammans kan påverka samhällsutvecklingen. De ska känna att det varit dagar av samtal och tankesmedja och väl investerad tid. Vi vill visa hur ett aktiv och bred samverkan med olika aktörer stärker en kommun och skapar förutsättningar för ett jämlikt, tryggt och inkluderande samhälle. Samt tydliggöra hur vi arbetar med det idrotts- och kulturpolitiska programmen och de tillhörande handlingsplanerna. Vi arbetar också enligt en tydligt uppdrag att utveckla den riktade ungdomsverksamheten och har idag en mångfacetterad verksamhet för unga. Vi arbetar med flera andra konkreta verktyg för samarbete. Nya uppdrag för framtidens bibliotek. I rådande samhällsläge med en osäker omvärld har vi identifierat våra bibliotek som centrala kopplat till beredskap och som trygghetspunkter. Just nu utvecklar vi detta uppdrag. Sedan flera år tillbaka har kultur- och fritidsförvaltningen satsat på internationellt samarbete. Det har skapat nya möjligheter för både medarbetare, ungdomar och internationella gäster att utbyta erfarenheter. Vi ser även att vi genom våra kontakter och föreläsare från universitet, Region, polis, civilsamhälle, föreningslivet tex. RF/Sisu, andra kommuner och självklart Linköpings kommun kan ge en omvärldsbevakning som deltagarna kan ta med sig hem för utveckling av den egna verksamheten.

Det inkluderande arbetet

De som kommer ska känna sig aktiva och kunna bidra. Under planeringen inför konferensen ska SFKs medlemmar kunna påverka frågorna som tas upp. Det är viktigt att ta med den kompetens som finns inom föreningen. Vi kommer att undersöka vilka som har idéer och tankar kring innehållet under konferensen. Det kan vara andra förvaltningar, civilsamhället och föreningslivet, Linköpings Universitet, myndigheter tex polisen, regionen och medlemmar inom SFK.

Tema för konferensen

Hur får kultur och fritid en status inom samhällsutvecklingen när bilden av vår verksamhet ofta betecknas med följande? “ Ni är grädden på moset” “ lull-lull” “ej lagstadgad verksamhet” “rolighetsförvaltningen” Vi vill möta upp den bilden genom att tillsammans med de övriga kommunerna diskutera hur vi kan bli ännu mer relevanta och självklara när det kommer till samhällsutveckling. Så vårt förslag på tema är: - Kultur och fritids arbete med Framtidens samhällsbygge

Genomförande

Vi kommer att arbeta tillsammans med vår professionella evenemangsbyrå och Visit Linköping som är det kommunala bolaget för besöksnäringen. Tillsammans med SFK sätter vi ett program som möter upp temat och de övriga medlemmarnas behov.

Att involvera den ideella sektorn

Den ideella sektorn är en av de viktigaste samarbetspartnerna för kultur- och fritid. De ska självklart vara en del av och påverka innehållet i konferensen. De kan delta som föreläsare, i paneldebatter eller workshops. - Bidra till omvärldsspaning. - Diskutera framtidsfrågor och utmaningar. - Hur kan man samarbeta i IOPer - Hur stöttar vi civilsamhället i framtiden - Föreningslivets omdaning

Faciliteter och logistik

Linköping ett perfekt läge mellan storstäderna och hög tillgänglighet med tåg, flyg och bil. Staden är också kompakt med en närhet till det mesta. Genom Linköpings kommuns konferensbolag, Visit Linköping, både erfarenhet och konferenslokaler. De anordnar varje år många lokala, nationella och internationella konferenser. Vi har många verksamheter att visa upp och besöka och de ligger inom en begränsad yta. Vi har tidigare genomfört stora evenemang och senast var det SM-veckan. I samband med den planerade och genomförde vi en så kallad nationell värdstadsträff för kommande SM-värdar. Vi har engagemang, kompetens och organisation för att strukturera upp en konferens av den här storleken.

Rösta här!

Postat 2024-02-06